انرژی تجدیدپذیر و پاک

پنل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

پنل پیمانکاران

پنل مشترکان 

1-       خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر (خورشیدی و بادی)

      بازگشت به مصوبه شماره 95/14273/30/100 مورخ 1395/2/19 وزیر محترم نیرو در زمینه خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک ،شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به نمایندگی شرکت سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری ایران (ساتبا) مدیر پیمان طرح خرید برق از مشترکین تا سقف ظرفیت انشعاب در محدوده شبکه تحت پوشش خود می باشد.
       از متقاضیان محترم درخواست می شود جهت شرکت در طرح فروش تضمینی برق از نیروگاه های خورشیدی، در سامانه الکترونیکی ثبت نام  متقاضیان احداث نیروگاه تجدید پذیر، در وب سایت رسمی ساتبا به آدرس الکترونیکی http://www.satba.gov.ir ثبت نام نمایند.

       لازم به ذکر است ثبت تقاضا در سامانه ثبت نام  متقاضیان احداث نیروگاه تجدید پذیر ، صرفا جهت انجام امور مقدماتی تشکیل پرونده بوده و اجرایی شدن فروش برق نیروگاه ه های تجدید پذیر مشروط به اولویت بندی مشترکین ،بررسی پرونده ها، بازدید از محل خواهد بود. بديهي است با توجه به محدوديت ميزان قرارداد خريد از اين سامانه ها ، اولويت در تاريخ ثبت تقاضا و تشکیل پرونده مي باشد.


جهت دریافت اطلاعات بیشتر از طریق لینک های زیر اقدام نمایید.

 

مصوبه وزیرسال 95؛     فلوچارت خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر؛      استانداردهای لازم الاجرا ؛       مشخصات فنی تجهیزات ؛         توضیحات کلی ؛     اطلاعات عمومی و سوالات رایج ؛     چک لیست خود کنترلی مالک و مجری سامانه ؛

قرارداد همسان خرید تضمینی برق از مشترکین (شرکت توزیع- مشترک متقاضی) ؛       نمونه قراردادطراحی، تأمین تجهیزات، احداث، راه اندازی و خدمات پس از فروش(پیمانکار-مشترک متقاضی)؛


2-       لزوم تأمین بیست درصد برق مصرفی از انرژی های تجدید پذیر-  وزارت خانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی


جهت دریافت اطلاعات بیشتر از طریق لینک های زیر اقدام نمایید

مصوبه هیئت محترم وزیران در خصوص تأمین 20% برق مصرفی از انرژی های تجدید پذیر

توضیحات کلی 20% ؛

فلوچارت  تأمین 20% انرژی از منابع تجدیدپذیر
چک لیست خود کنترلی مالک و مجری سامانه